Algemene- & Factuur Voorwaarden – Gold-IP BV

Artikel 1. Begrippen
In deze factuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Koper en de Verkoper
2) Koper/Klant: de partij die de goederen koopt
3) Verkoper : Gold-IP B.V., Buitendijks 25, 3356 LX Papendrecht,
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.
4) Overeenkomst: verkoopovereenkomst waarbij de Koper zich jegens de Verkoper
verbindt goederen te kopen.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Partijen, behoudens afwijkingen overeengekomen tusse de Partijen in een schriftelijke overeenkomst. De Koper verlkaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze alegemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper wordt door de Verkoper niet aanvaard.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Koper de algemene voorwaarden van de Verkoper te aanvaarden. De Verkoper behoudt zicht het recht voor om op grond van objectieve maatstaven en criteria de algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen, in welk geval de Verkoper de gewijzigde voorwaarden zal overmaken aan de Koper.

Artikel 3. Orderbevestiging
3.1. Enkel de door een zaakvoerder of (gedelegeerd) bestuurder van de Verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de Verkoper. Offertes blijven één (1) maand geldig. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
3.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de Verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschiedt.
3.3. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de Verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die de Verkoper rechtsgeldig hiertoe kan verbinden.
3.4. De persoon die een bestelling plaatst of die geheel of gedeeltelijk de geplaatste bestelling betaalt, hetzij in eigen naam hetzij voor rekening van zijn opdrachtgever, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. en artikelen 1200 e.v. Burgerlijk Wetboek.
3.5. Elke annulering van de bestelling dient per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Verkoper. Ingeval van annulering is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van vijfentwintig procent (25%) van de prijs van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om op basis van het bewijs van effectieve schade een hogere schadevergoeding te eisen. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 4. Omschrijving van te leveren goederen
4.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 5. Prijs
5.1. De prijs is deze zoals vermeld op het bestek, tenzij de Verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
5.2. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.
5.3. De prijs is exclusief levering, transport en verzekeringskosten.

Artikel 6. Betaling
6.1. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar in de valuta opgegeven op de factuur: Uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
6.2. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen.
6.3. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 250 Euro.
6.4. Daarnaast zal de Klant ingeval van laattijdige betaling, een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de hoofdsom ter dekking van de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet – betaling.
6.5. Bovendien worden bij niet-betaling van de factuur alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
6.6. Betalingen die de Koper aan de Verkoper verricht, zullen in de eerste plaats aangerekend worden op de door de Koper verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. De Koper heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting.

Artikel 7. Protesten
7.1. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de acht (8) dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Verkoper. Bij gebreke aan protest binnen de acht (8) dagen na factuurdatum worden zij geacht aanvaard te zijn door de Koper.
7.2. Protesten met betrekking tot bepaalde gebreken dienen hoe dan ook binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan schriftelijk ter kennis van de Verkoper worden gebracht, mits de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.
7.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 8. Leveringstermijnen
8.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet binded tenzij uitdrukkelijk en schrtelijk tussen Partijen overeengekomen. Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
8.2. Indien de Koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de Koper het risico.
8.3. Het risico op het tenietgaan van de goederen gaat bij de levering over op de Koper.

Artikel 9. Controle
9.1. De Koper wordt geacht de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard na acht dagen na de levering of na behandeling ervan.
9.2. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen acht dagen worden gemeld aan de Verkoper en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.
9.3. De eventuele vergoeding kan nooit de prijs van de goederen overschrijden.

Artikel 10. Eigendomsoverdracht
10.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
10.2. Levering geschiedt op risico van de Koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren.
10.3. De Koper zal de Verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Koper wordt gehuurd. De Koper zal desgevallend de identiteit en woonplaats van de verhuurder bekendmaken aan de Verkoper.
10.4. Tussen de Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de Koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de Verkoper bevinden, door de Verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde prijs voor reeds geleverde goederen en/of prestaties.

Artikel 11. Waarborgen
11.1. Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd ingeval van annulering van de bestelling verschuldigd zijn door de Klant.

Artikel 12. Overmacht
12.1. De Verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Koper ingeval van overmacht. De Verkoper is geenszins verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmkaat te bewijzen.
12.2. Ingeval van overmacht worden de verplichting van de Verkoper opgeschort zonder enige vergoeding aan de Koper verschuldigd te zijn.

Artikel 13. Splitsbaarheid
13.1. Indien enige bepaling, of een deel ervan, van deze factuurvoorwaarden on afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze factuurvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet on afdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dat geval zullen de Partijen ter goeder trouw onderhandelen om de on afdwingbare of strijdige bepaling ter vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 14. Afstand van recht
14.1. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst, de algemene voorwaarden, of de factuurvoorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 15. Vertaling
15.1. De Nederlandstalige tekst van deze factuurvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Nederlands recht uitsluitend van toepassing.
16.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform Minitrailreglement van de Stischting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

Artikel 17. Herroepingsrecht
Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.